تماس با افق تجارت بینا


شرکت افق تجارت بینا
آدرس دفتر مرکزی :ایران -  کرمانشاه،بلوار مصطفی امامی ابتدایی بلوار مطاعی مجتمع تجاری اداری غدیر بلوک 3 طبقه اول

 
مدیر عامل : بینا حسینی
تلفن همراه : 09016358165
مدیر خدمات : بابک شادخوی
تلفن همراه : 09141620155
رابط شرکت : بابک شادخوی
تلفن همراه : 09141620155