تماس با افق تجارت بینا


شرکت شرکت  بازرگانی  افق تجارت بینا

آدرس دفتر مرکزی :ایران - کرمانشاه محله چقامیرزا فاز 2 شهید محرابی

 

مدیر عامل : بینا حسینی  
مدیر خدمات : بابک شادخو شماره تماس : 09141620155